Our Rules of Play

Hälsa

Vår arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är viktig för Mobile Interaction och det övergripande målet med våra gemensamma arbetsmiljöinsatser är att skapa en fysiskt, organisatoriskt, mentalt och socialt hälsosam och utvecklande arbetsplats för oss alla. Vår arbetsmiljö måste präglas av öppenhet och alla individer bör behandlas lika och med respekt. Vi accepterar inte någon form av mobbning, trakasserier eller hot på vår arbetsplats. Vi är alla individuellt ansvariga för att bidra till en god arbetsmiljö och en positiv gemenskap.

En god och säker arbetsmiljö uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i våra processer och arbetssätt, involvera anställda i insatserna och ha en ledning som främjar säkerhet, välbefinnande, engagemang och motivation.

Därför måste varje anställd på Mobile Interaction ges möjlighet att:

 • Känna till företagets mål och vision
 • Förstå sin roll och hur viktig ens arbete är
 • Påverka sin arbetssituation
 • Ta ansvar för sina uppgifter och ha den auktoritet som krävs
 • Utveckla sina förmågor
 • Ta ansvar för sin hälsa
 • Delta aktivt och lämna förslag med målet att kontinuerligt förbättra arbetsplatsen

Aktiviteter

Hur arbetar vi med vår arbetsmiljö?

Vi utvärderar kontinuerligt företagets arbetsmiljö för att identifiera problem och risker samt för att hitta förbättringsområden. Huvudsyftet är att förebygga oönskade händelser, men också att hantera eventuella problem på ett bra sätt om de skulle uppstå. Därför läggs stor vikt vid förebyggande arbete, som sker både på organisationsnivå och individnivå, med deltagande av både ledning och anställda.

Företagsaktiviteter

På organisationsnivå använder vi verktyget Officevibe för att kontinuerligt mäta viktiga nyckeltal som är involverade i att skapa en bra arbetsmiljö och arbetsplats, såsom välbefinnande, ledarskap, erkännande och utveckling. Officevibe skickar ut ett par frågor till varje anställd varje vecka, vilket ger oss en resultatrapport per nyckeltal som kan jämföras med andra företag som använder Officevibe, men ger också insikter om trender över tid. Vårt mål är att ha gröna resultat i alla nyckeltal. Verktyget samlar också in anonyma kommentarer och förslag som ger ytterligare värdefull input till ledningen.

Dessutom har vi en Officevibe-kommitté som består av både anställda och arbetsgivare som regelbundet möts för att diskutera Officevibe-resultaten och vad vi tillsammans kan göra för att kontinuerligt förbättra i olika områden.

Officevibe-resultaten och eventuella förslag och tankar från Officevibe-kommittén delas med organisationen vid varje månadsmöte.

Individuella aktiviteter

På individnivå har vi alla månatliga uppföljningsmöten med vår närmaste chef där vi diskuterar vår egen utveckling, vår nuvarande arbetsmiljö och hälsa. Detta är en mycket viktig plattform som gör det möjligt för oss att lyfta eventuella frågor eller bekymmer i en 1 till 1 inställning och diskutera åtgärder som behövs för att adressera situationen.

För alla

Inkluderande arbetsplats

På Mobile Interaction värdesätter vi att vara en arbetsplats som är jämlik, inkluderande och mångfaldig och vi har förbundit oss till ”A Woman’s Place” och anslutit oss till TechEQ -nätverket. Det är viktigt för oss att känna att vi alla kan vara oss själva och att våra åsikter uppskattas. Vi är övertygade om att en arbetsplats som främjar detta möjliggör kreativitet och en rolig arbetsmiljö som lägger en grundläggande grund för att skapa de bästa mobila lösningarna för våra kunder.

Principerna  

Principerna har bearbetats och diskuterats med experter som Rättviseförmedlingen, Normact och Stockholms stad Mänskliga rättighetskontor. Principerna är i linje med Stockholms stad program för ett jämställt Stockholm och på nationell nivå i linje med jämställdhetspolitiken.

Vi tror att när vi tillämpar dessa principer så bidrar vi till en samhälle där alla är skyddade från könsdiskriminering och är fria att utvecklas.

 • Detta är en arbetsplats där kvinnor är fria att uppfylla sin professionella potential.
 • Detta är en arbetsplats där kvinnor och män har lika tillgång till resurser, kunskap och nätverk.
 • Detta är en arbetsplats där kvinnor känner sig trygga och fria från sexuella trakasserier.
 • Detta är en arbetsplats där kvinnors och mäns idéer och ambitioner har lika stor vikt.
 • Detta är en arbetsplats där kvinnor och män har samma möjligheter att kombinera arbete och privatliv.

Tidsrapportering

Tidrapportering används för att säkerställa att alla arbetar sina schemalagda timmar och används av projektledare och People Lead för att följa upp uppskattningar, projektbudgetar och resursplanering. Vi använder Harvest som vår tidrapporteringsverktyg och varje vecka skickas en tidrapport in före helgen (och i slutet av varje månad). Om det inte finns ett projekt uppsatt i Harvest för en klient/projekt eller uppgift, vänligen prata med din projektledare.

Aktiviteter som rapporteras på projekt/klienter eller på MI interna:

 • Stand-up, demos, retrospects
  Stand-ups, demos och retrospekter är relaterade till projekt och bör rapporteras på projekt/projekten. Gemensamma demos (för närvarande varannan vecka) är en möjlighet till peer review och feedback, vilket gagnar projekten. För att förenkla rapporteringen bör alla rapportera tid på det de arbetar med för tillfället, och det kommer jämna ut sig under projektens gång. Om du för närvarande är involverad i flera projekt, sprid ut tiden för stand-up, demos och retrospekter mellan dem.
 • MI Internal > company activity
  Alla aktiviteter där företaget gör något tillsammans utan ett projekt/kundrelaterat ämne, t.ex. månadsmöten, interna workshops, julpartyn som börjar tidigt.

Viktigt: På MI rapporterar vi alltid all tid som spenderas på ett projekt. Om vi ska ge en rabatt görs detta i faktureringsprocessen, inte genom att rapportera färre timmar på projektet.

Dags att snacka appar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer jag inom kort. Vi hörs!

Therese Suazo, Head of Growth

  *Obligatoriska fält