Nyheter 6 april, 2021

Framgångsrik lansering av interna appar

Interna appar är applikationer som är helt eller delvis framtagna och anpassade för en verksamhets specifika mål och behov. Men det är tyvärr väldigt vanligt att dessa appar inte används på bred front, och därför inte leder till de fördelar som förväntas. Så här får du ut det mesta av dina interna appar.

Interna appar är applikationer som är framtagna och anpassade för en verksamhets specifika mål och behov. Tyvärr är det vanligt att dessa appar inte får bred spridning och användning i organisationen, och därför inte leder till de fördelar som förväntas. Så här får du ut det mesta av dina interna appar.

Allt fler verksamheter har fått upp ögonen för hur interna appar kan lösa problem, öka effektivitet och främja det gemensamma målet. Men att utveckla appar utan specifika mål, mätvärden och lanseringsstrategi riskerar du att allt faller platt. Här är några tips för att lyckas.

1. Appens syfte: Sätt en klar vision

Genom att precisera exakt vad appen är tänkt att fylla för funktion så sätter du redan från början rätt riktning för projektet. Men glöm inte helhetstänket. Det handlar inte bara om vad appen ska lösa för problem, utan även om vilka som kommer att använda den och vad de har för förväntningar.

Därför är det viktigt att precisera en klar och tydlig vision. Visionen ska innehålla målgrupp, behov, marknad och nyckelvärde. Ett bra sätt att formulera en vision är enligt följande mall, “För (målgrupp) som behöver (behov), är (produktnamn) (marknadskategori) som (nyckelvärde). Till skillnad från (konkurrenter) erbjuder (differentiering). Ett exempel på detta följer för Microsoft Surface Pro följer nedan:

För företagsanvändaren som behöver vara produktiv på kontoret och på språng är Surface Pro en konvertibel surfplatta som är lätt att bära med sig och ger dig komplett produktivitet oavsett var du är.

Till skillnad från bärbara datorer, tillgodoser Surface Pro dina on-the-go behov utan att du behöver bära med dig en extra enhet.

2. Bygg för användarna: involvera early adopters

Det är viktigt att du tidigt identifierar vilka som kommer ha nytta av appen och även störst möjlighet att inverka på appens framtid.

Om du till exempel vill få ut en app inom HR avdelningen för att hantera löneutbetalningen, så kommer denna appen ha stor inverkan på HR-teamets dagliga arbete. För resten av organisationen kanske det bara innebär ett nytt gränssnitt för lönespecar. I det här fallet kommer HR-avdelningen och de som arbetar i verktyget vara din primära målgrupp.

I den primära målgruppen vill du identifiera ambassadörer. Gärna gruppledare som kanske varit drivande i frågan eller har ett intresse. Om organisationen är utspridd över flera affärsområden eller länder vill du identifiera en ambassadör i varje område. Du vill undvika en situation där appen enbart används i ett litet kluster.

När du identifierat dina ambassadörer är det dags att få med dem på tåget. Den här gruppen kommer se till att det du utvecklar stämmer med förväntningarna. De ska därför vara så involverade som det går. Beroende på hur utvecklingstakten ser ut kan det vara rimligt med möten veckovis där de får se och testa ny funktionalitet innan det rullas ut till resten av organisationen.

Det kan även vara en bra idé att involvera dem i framtagadet av mätvärden för appen effektmål, så de själva kan känna att de medverkar till att uppnå målen och är del i framgången.

3. Stakeholders: Få medhåll från viktiga intressenter

För att din app ska bli verklighet behöver du ha ett brett stöd inom organisationen. Det räcker inte att ha eldsjälar som brinner för din produkt om du inte har budget att utveckla den vidare. Intressenter kan exempelvis inkludera IT, budgetansvariga och marknadsföring. Utan stöd från dessa aktörer kommer din app-utrullning var dömd från start.

Här handlar det om att påvisa ett tydligt värde av appen genom din produktvision. De olika aktörerna behöver förstå varför din produkt är viktig.

Inom Amazon finns det exempelvis ett krav att alla produkter ska presenteras via ett pressmeddelande där man besvarar följande frågor; produktens namn, marknad, fördelar, problem, lösning, citat från produktägare, citat från kund och slutligen nästa steg.

Den här mallen kan vara ett effektivt sätt att kommunicera din produkt till intressenter och förklara varför det är viktigt att de är med på tåget. Om det här presenteras i ett större möte bör även minst en early adopter delta som kan förklara produktens fördelar från deras perspektiv.

4. Utvärdering och återkoppling: En förutsättning

Mätbara kriterier är en förutsättning för att man ska kunna se huruvida en app faktiskt fyller sin funktion. Magkänsla är sällan en vinnande strategi för att nå sin målsättning. Med en systematisk utvärdering kan du se om appen faktiskt bidrar till en förbättring. Utvärderingen kan dels göras genom intervjuer med involverade medarbetare eller genom att kontinuerligt utvärdera specifika mätvärden. Bästa strategin är ofta en kombination; där mätvärden kan hjälpa dig att identifiera problem eller framgångar, kommer intervjuer hjälpa dig att komma närmare svaren på varför.

Användarintervjuer

Utgå från följande frågeställningar och bygg ut frågebatteriet med specifika frågor om appen för att skapa en effektiv användarintervju:

  • Har appen bidragit till att lösa verksamhetens problem? Precisera exakt vilka situationer och utmaningar som appen löser.
  • Vad har varit appens effekt, har uppgifter lösts effektivare eller till högre kvalitét? Jämför med tiden innan appen tillämpades.
  • Har appen bidragit till nya problem? En app som riskerar att skapa problem bör redan i ett tidigt skede hanteras som en risk.
  • Sammanfaller appens funktionalitet och upplevelse med användarnas förväntningar?

Mätvärden

Grundtesen i att skapa ett effektivt mätvärde är att det ska vara förståeligt, mäta takt eller förhållande, vara jämförelsebart och leda till agerande. Läs mer här.

De mätvärden du behöver beror helt på din app men det finns ramverk som kan hjälpa dig i skapandet av dessa värden. Exempelvis HEART ramverket, du kan läsa mer om HEART här. Såhär skulle ett exempel på Heart ramverktet för Adoption av en HR applikation kunna beskrivas:

  1. Mål, maximera antalet användare som läser sina lönespecar i HR-appen.
  2. Signaler, mäta antalet nya användare som har tittat på sin lönespec.
  3. Mätvärde, procentandel av nya användare som har läst sin lönespec under den föregående veckan.

 

Sammanfattning

För en lyckad intern app-lansering krävs en kombination av att appen löser det faktiska problemet, används på det förväntade sättet, används i den förväntade utsträckningen och av de förväntade användarna.

Mobile interaction har lång erfarenhet av intern app lansering och erbjuder våra kunder vägledning för att maximera effekten av att skapa en app för internt bruk. Här kan du se exempel på hur några av våra kunder har lyckats med sina interna mobilsatsningar.

För frågor eller hjälp med ditt projekt ta kontakt med victor.risen@mobileinteraction.se eller ring 0700 66 90 60.